Υποστήριξη των παρόχων ΕΕΚ για την παροχή υψηλής ποιότητας διαδικτυακής εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική μάθηση

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και το ηλεκτρονικό δίκτυο θα παρέχουν πρόσβαση στον εκπαιδευτικό χάρτη CIRCULO για την ανάπτυξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην εργαλειοθήκη για τις επιχειρηματικές ικανότητες και σε όλους τους μαθησιακούς πόρους που έχουν αναπτυχθεί. Θα φιλοξενεί επίσης και θα παρέχει πρόσβαση στο πλήρες πακέτο “Εκπαίδευση του εκπαιδευτή” και θα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός MOOC.

Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μια πρακτική εργαλειοθήκη που στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος με βάση την ενότητα “Ιδέες και ευκαιρίες” του πλαισίου EntreComp.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196

Copyright © | Privacy policy